تماس با چارطاقی

ماهنامه فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی چارطاقی فراشنبد

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : دکتر کاظم حق شناس

سردبیر : محسن حسن پور

طراح و گرافیست : نجمه حق شناس

نشانی : فراشبند ، خیابان سپاه ، نرسیده به پل ، روبروی مسجد شهید حق شناس

پست الکترونیکی : ۴taghi.monthly@gmail.com

تلفن همراه مدیر مسئول : ۰۹۱۷۳۷۱۵۳۷۲

تلفن همراه سردبیر : ۰۹۲۱۵۸۳۳۰۹۴

شناسه تلگرام جهت ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات : https://t.me/Chartaghi_Monthly

کانال تلگرام چارطاقی فراشبند : https://t.me/chaaaartagi