سرمقالهچارطاقی شماره دوازده

صدای اعتراضات مردم را بشنویم !

دوازدهمین سرمقاله چارطاقی فراشبند

مهندس امیر حق شناس
مهندس امیر حق شناس

درتاريخ هر كشوري روزهاي مباركي وجود داردكه هرساله توسط مردم و حاكميت آن كشورگرامي داشته مي شود.

روز استقلال كشورها از استعمار، روز پيروزي انقلابها وروز به ثمر نشستن جنبشهاي آزاديخواهانه از جمله آن روزها هستند. تحكيم وحدت و احساس غرور ملي وحس همذاتپنداري دربين توده مردم از ويژگيهاي بارز چنين روزهايي است.در كشور ماهم روز پيروزي انقلاب در بهمن ٥٧يكي از روزهاي مباركيست كه هر ساله با برپايي جشنهاي متنوع گرامي داشته مي شود .

هر ساله در آستانه بهمن ماه آواي سرودهاي انقلابي از هر كوي وبرزن به گوش مي رسد كه نوستالژي دانش آموزان دهه پنجاه و شصت است.رهبر انقلاب روز پيروزي را يوم الله ناميد تا بر عظمت واقعه صحه گذارد.چهار دهه از عمر انقلاب و يوم الله ٢٢بهمن مي گذرد وانقلاب دايه هايي مهربانتر از مادريافته است .اين دايه هاي مهربانتر از مادر كه در خلق يوم الله ٢٢بهمن هيچ نقشي نداشته وآن زمان نه تنها انقلابيون را همراهي نكرده بلكه شماتت مي كردند ،سعي در خلق يوم اللهي ديگر دارند.

پس از انتخابات بحث برانگيز سال٨٨كه نتيجه آن مورد قبول همگان قرار نگرفت واز حوادث پس از آن تعبير به فتنه شد روز نهم ديماه توسط حاكميت براي حضور مردم و حمايت از انقلاب، فارغ از اختلافات انتخاباتي اعلام شد و در اين روز همه طيفهاي سياسي با شركت در راهپيمايي ،پيام وحدت و حمايت از انقلاب به مزدوران داخلي و خارجي كه چشم طمع به اختلافات انتخاباتي بسته بودند،ارسال نمودند.اما پس از گذشت يكسال از اين راهپيمايي كه متعلق به مردم وهمه گرايشهاي سياسي بود باز هم دايه هاي مهربان تر از مادراين روز را براي مطامع سياسي و جناحي ،مصادره به مطلوب كرده ومستمسكي براي محكوم نمودن رقباي سياسي خود كه در چند انتخابات اخيرصحنه را به آنان واگذار كرده اند،قرار دادند.آن ها مردم را به دو دسته تقسيم كرده و اكثريت مردم را فتنه گر خواندند ، آنچنان هر سال در روز نهم ديماه بر طبل فتنه و اختلاف افكني بين مردم كوبيدند كه اعتراض نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي رابرانگيخت كه گفته شد روز تفرقه افكني بين مردم يوم الله نيست و يوم الشيطان است.با فراموشي فلسفه حضور مردم در اولين حضور در ٩دي اين روز را تبديل به فرصتي براي عقده گشايي و كينه توزي افراددر پناه حصار امن حكومتي در سراسر كشور تبديل كردند.مرور پلاكاردهاي دست نوشت افراد در راهپيمايي سالهاي گذشته و امسال در سراسر كشور و در شهرستان محل زندگي ما نشان ازعقده گشايي از مردم واستوانه انقلاب و شخصيتهاي محبوب مردم وانتقال كينه و نفرت ذاتي افراد از درون متلاطم و پرخشمشان بر صفحه كاغذ دارد.چنين افرادي به دليل خصلت و ويژگيهاي شخصيتيشان نه به دنبال فرصتي براي رفع كدورت بين توده مردم واتحاد و همدلي كه به دنبال فرصتي براي كين پراكني و برچسب سياه وسفيد بر مردمند تا آبي بر آتش درونشان بيفشانند.ملت كه به دليل وضعيت اقتصادي و سياسي و اجتماعي كه حاصل بي تدبيري مديران گذشته و حال است ديگرتاب تحمل فتنه گري فتنه معاشان را نداشتندو به دنبال فرصتي براي ابرازاعتراض خود به وضعيت موجود بودنددر آستانه ٩دي امسال با فراخوان افرادي كه سعي در هجمه عليه دولت و معرفي دولت مستقر به عنوان تنها متهم مطالبات بي پاسخ ساليان گذشته داشتنند،به خيابان آمده و حوادث غم انگيزي رقم خورد.اين اعتراضها از انتقاد به دولت و گراني شروع شد و به سرعت فراگير شد و مطالبات ديگري در شعارهاي مردم مطرح شد.در تحليل اين اعتراضات مي توان به ابعاد اقتصادي ،سياسي و اجتماعي اشاره كرد.محدود كردن بعد اعتراضات به مسايل اقتصادي فروكاستن خواست عمومي و پاك كردن صورت مسئله ،به جاي ريشه يابي و حل موضوع است..سوال اصلي اينست كه چرا ملتي كه مطالبات خود را از صندوق راي دنبال كرده است و تحقق آرزوهاي خود را در به صدر نشاندن يكي از كانديداهاي رياست جمهوري و همچنين در انتخابات مجلس و شوراها نيز تا حدودي موفق به فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شده است به يكباره در زماني كوتاه،بي طاقت شده و نااميد از منتخبان خود ،مطالبات خود را در كف خيابان فرياد مي زند؟

براي بررسي اين موضوع به بررسي سه انتخابات گذشته مي پردازيم شايد كه دليل اين تجمعات رابتوان در درون مرزها جستجو كرد و نه در حاكمان جوان وبي تدبير وهابي ونژاد پرست صهيونيستي كه خود آنها نيز در تخيلشان چنين تواني نمي گنجد.سال ٩٢ ملت با وعده چرخش سانتريفيوژها همزمان باچرخ زندگيشان به پاي صندوقهاي راي رفتند وحسن روحاني را به  ساختمان رياست جمهوري فرستادند.تيم مذاكرات روحاني به سرپرستي ظريف طي مذاكراتي طولاني و طاقت فرسا در دو جبهه مي جنگيد.تروئيكاي اروپايي و آمريكا در يك جبهه و دلواپسان داخلي كه دولت و تيم مذاكره را به انواع اتهامات مي نواخت در جبهه ديگر.اما آنكه ظريف را در طول مذاكرات بر صندلي چرخ دار نشاند تيتر كيهان وتيراز پشت  خودي بود.پس از امضاي برجام توسط ايران و ٥+١ وتاييد برجام در مجلس شوراي اسلامي چنين انتظار مي رفت كه اختلافات قبل از تاييد و امضاي برجام به پايان رسد و مخالفان و موافقان برجام متحد و يكپارچه به منافع ايران از برجام بينديشند و در جهت استفاده حداكثري از برجام قدم بردارند.اما چنين نشد و تريبونهاي يكطرفه همچنان بر طبل مخالفت خود با برجام كوبيدند.در حاليكه ايران از انزوا خارج شده واز مزاياي اقتصادي پسابرجام وتعليق تحريمها استفاده مي كرد اما همچنان ائمه جمعه سراسر كشور همزمان با صدا وسيما مشكلات اقتصادي را بزرگنمايي كرده ومعيشت مردم را تنها مشكل كشور و مسبب آن را دولت معرفي مي كنندوچنان دولت را مي كوبند كه گويي دولت ،دولت طاغوت است!!!.يادآوري دورانيكه براي فروش نفت ملي به امثال بابك زنجاني متوسل شده تا سرمايه اين ملت را به تاراج ببرد ،در آستانه برنامه فروش محدود نفت در برابر دارو و غذا قرار داشتن كشور و اجاره پرچم كشورهايي چون  ساحل عاج..براي نصب بر نفتكشها وكشتيهاي حمل بارجهت دور زدن تحريمها وپايان اين دوران سياه پس از برجام وپس گرفتن سهميه اوپك ونصب پرچم پرافتخار كشورمان بر كشتيهاي حمل بار در كنار گشايشهاي اقتصادي ديگر در صورتي كه از صدا و سيما و تريبونهاي پرصدا براي مردم توضيح داده مي شد و به جاي پمپاژ ياس و نااميدي در جامعه به طور مداوم و هفتگي مردم  را به تدبير مسوولين اميدوار مي كرديم ،چنين بي طاقت و نااميد از بهبود وضعيت به خيابانها سرازير نمي شدند.امام جمعه محترم مشهد ،شهري كه شروع اعتراضات از آنجا بود هفته اي نيست كه درسخنان دوست شكن جمعه اش دولت منتخب و مورد تنفيذ رهبر معظم انقلاب رابي نصيب گذارد.از ويژگيهاي بارز حضرت ايشان همين بس كه در همه زمينه ها متخصص است و خود را محق به اظهار نظر مي داند.از برجام و سانريفيوژ و…تا اظهار نظر در مورد ورود وزراي امور خارجه كشورها به كشورمان وكشورهايي كه بايد با آنها رابطه برقرار كنيم و نكنيم همه وهمه در تخصص ايشان است.آنچه مشخص نيست اختيارات دولت و وزراي دولت است.به نظر مي رسد از نظر ايشان و همفكرانش انتخابات هنوز پايان نيافته و رياست جمهور را به رسميت نمي شناسند.اعمال ايشان به مثابه فردي مي ماند كه در يك گوشه  كشتي نشسته و دستور به سوراخ كردن گوشه ديگر كشتي كه رقباي سياسي قرار دارند مي دهد.مردمي كه با مشكلات اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند تاب و تحمل حملات مسوولين از تريبونها به يكديگر را ندارند و با اميد به اصلاح وضعيت اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي در سه انتخابات اخير  گرايش اصلاح طلبانه و اعتدالگرايانه  را انتخاب كرده اند كه در صورت موفقيت  دولت و مجلس ،كارايي نظام جمهوري اسلامي به اثبات خواهد رسيد ودر صورت عدم موفقيت به پاي نظام نوشته خواهد شد وبه عبارتي آخرين تير تركش جمهوري اسلامي اصلاح طلبان و اعتدالگرايان هستند.ليست اميد كه توسط مردم روانه مجلس شد پس از ورود به مجلس از ترس رد صلاحيت در هر زمان و مكاني توسط شوراي محترم نگهبان مستند به نظارت استصوابي كه هر سال  فربه تر مي شود وقرائتهاي جديدتري از آن ارائه مي شود،تغيير رويه داده و موكلان و ميثاق خود با آنها را فراموش كرده وفراكسيون اميد را تنها گذاشت و مردمي كه به دليل «تكرار»رييس دولت اصلاحات به آنها راي داده بودند را نااميد ساختند.مردم به روحاني براي بار دوم اميد بستند اما او بلافاصله پس از انتخاب سازي ديگر كوك نمود.توضيح همين بس كه در پاسخ دانشجويان كه وزيرمورد قبول خود را مطالبه مي كردند فرمودند گزينه بيستم خود را به مجلس معرفي كرده اندو نگفتند چرا؟؟؟!!!

سخنان برخي از تريبونهاي رسمي تاييد حاكميت دوگانه در جمهوري اسلاميست كه سالها توسط دشمنان نظام تبليغ شده و در داخل مورد پذيرش واقع نشده است.توده مردم در اين اعتراضات محترمانه خواست خود را اعلام كردند ، متاسفانه عده اي خود را در صفوف مردم وارد كرده و دست به خشونت و تخريب زدند كه از طرف همه جناههاي سياسي و دلسوزان نظام و خود مردم مورد  نكوهش قرار گرفتند و مردم صف خود را از اين اغتشاش گران جدا كرده  و خواستار پيگيري مطالبات خود در فضايي آرام  شدند.آنچه مسلم است طبق اصل ٢٧قانون اساسي راهپيمايي و تجمعات بدون حمل سلاح آزاد و حق مردم است و شايسته است كه حاكميت راهكاري قانوني براي انجام اعتراضات مردمي تدوين نمايد تا ملت صداي خود را به حاكميت برساند وبيگانگان نتوانند از وجود بستر نارضايتي و عدم فرصت ابراز اين نارضايتي سوء استفاده كرده واوضاع كشور را ملتهب نمايند . اي كاش صداي اعتراض مردم شنيده شود و حاكميت يكپارچه و يكصدا مطالبات به حق مردم را به رسميت بشناسد ودرهمه زمينه هاي فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي و سياسي .گشايشهايي به وجود آورد ودست از فرافكني وفتنه پنداري بردارد ، به امید آن روز…

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید