اقتصادچارطاقی شماره دوازده

اشتغالزائی را با تولید فراورده های خرما آغاز کنیم

اشتغالزائی را با تولید فراورده های خرما آغاز کنیم

هدایت بحرانی فرد

امنیت و رفاه پایدار شهروندان هر شهر، پیوندی ناگسستنی با ثروت همان شهر دارد و انباشت ثروت شهر ازارزش های خلق شده توسط شهروندان فراهم می گردد. سرانجام، ارزش آفرینی را راهبردهای صحیح و دوراندیشانه، و بستر مناسب، ممکن می سازد.

در شهر ما بستر ایجاد ارزش و تولید ثروت، مهیا است. اما تاکنون اقدامات کوتاه برد و فاقد چشم انداز آینده نگر، بستر مناسب را عقیم باقی گذاشته و درحد لازم مورد بهره برداری قرار نداده است. پیامدهای این غفلت برای شهر و شهروندان بسیار زیانبار بوده که برجسته تر از همه، مهاجرت وسیع نخبگان و توانمندان می باشد. استعداد هائی که بیش ازهرمکان، شهر زادگاه خویش استحقاق بهره گیری از خردورزی و نیروی آنها دارد، اما تاکنون، فصل شکوفائی اش نصیب مناطق برخوردارتر گردیده است. و آنهائی که تاکنون باقی مانده اند نمی توانند دست موثر ی دررشد اقتصاد شهر داشته باشند.

نقطه عطف تحول وضع نامساعد موجود، در تغییر نگرش متولیان شهربه سوی دوراندیشی وآینده سازی قراردارد. با آفرینش سیاست ها و برنامه های بلند مدت مدون، توسعه شروع و استمرار خواهد یافت.

موضوع محوری برای شروع توسعه صنعتی شهر را می توان مبتنی برتولید انواع فراورده های حاصل از خرمای شهرستان و بسته بندیهای متنوع آن بنانهاد.

مواد اولیه پرطرف دار طبیعی و بسیار مغذی که اکنون فراوان بوده و قابلیت تولید بیشتررا دارد. این پتانسیل کارافرینی و ایجاد افزوده، تاکنون بدون هیچگونه تغییر، خام فروشی شده است.

بنابراین زمینه های بکر و دست نخورده متعددی برای ایجاد کارگاههای تولید و خلق ارزش افزوده بر روی آن وجود دارد.

طی دهها سال باغداری و کشت و برداشت خرما، هنوز شیوه های ساده و سنتی اولیه در تمام مراحل رایج است و با این شیوه های غیرعلمی، میزان قابل توجهی از محصولات در حین تولید و عرضه تلف میشود. و خسارت بارتراز آن، فساد زودهنگام بعد از عرضه آن است که موجب دلزدگی مشتریان و مصرف کنندگان شده، و کمبود خریدار را موجب می گردد. بازی در چنین چارچوب کهنه ای، خوش یمن و عاقبت نیست. سال به سال ازشمار نخل های سرافراز کاسته می شود. و زمین آنها تغییر کاربری داده می شود.شهر فقیر و مهاجر گریز تر می گردد.

راه نجات ، تکیه بر مزیت نسبی خرما برای توسعه و تعالی صنعت و اشتغال است. وقتی محصول خرما مزیت شد، سوابق اطلاعات و تجربیات آن در جهاد کشاورزی شهرستان متمرکز است. این اداره می بایست کارگروهی از نخبگان جوان و آشنا به محصول را به عنوان “هیئت موسس”دعوت و توجیه نماید.

کارگروه مذکور با استفاده از سوابق، باغداران و واسطه های فروش را شناسائی و جمع آوری خواهد نمود. باانجام انتخابات آزاد، “هیئت امنائی” از بین آنها انتخاب، و مصدر امور قرار می گیرد. این هیئت با مشی بخش خصوصی، و بدون توقع از اقدامات خارق العاده دولتی، صرفا به کمک باغداران و ذینفعان و دریافت حق عضویت آنان کارهای ذیل را به تدریج سامان بخشی می کند:

— با استفاده از فضاهای مجازی و فرهیختگی کشور، مشاور معتبر و مجربی برای شناخت و مطالعه انواع فراورده های مجاز و ممکن استحصال از خرما که در سطح کشور وجهان رایج باشد؛ انتخاب می نماید.

مشاور موظف است برای فراوری هر فراورده اطلاعات و دستورالعملهای لازم فراوری و بسته بندی تهیه و توام با نمونه ارائه دهد.

— مشاور؛ باشناسائی بازارهای هدف و سلیقه های مشتریان ، فراورده های پررونق و بسته بندی های پرجاذبه را نشانه گذاری وارائه می دهد.

— باکمک مشاور، مرکز آموزشی معتبری برای مهارت اموزی علمی و استاندارد، جهت اجرای پروسه های مختلف تولید و عرضه محصول خرما و فراورده ها معرفی، و بکار گرفته شود.

— کارآفرینان داوطلب ایجاد کارگاه صنعتی برای تولید فراورده خاص، شناسائی و دعوت به اقدام می شوند.

— باشناسائی سازندگان داخلی، وارائه نمونه مواد اولیه و نهائی، سازنده اصلی خط تولید مورد نظر تعیین شود.

— بابهره گیری از تسهیلات حمایتی دولت برای ایجاد صنایع کوچک و اشتغال زائی، بابانک عامل انعقاد قرارداد می شود.

— با جلب حمایت مسئولین شهری و استانی و نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی، واحد های کوچک صنعتی ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرند.

به این ترتیب می توان کم کم بخش خصوصی شهر را درگیر اقتصاد نمود. توسعه صنعتی پایدار و روبه پیشرفت شهر را پایه گذاری کرد. اشتغال زائی شایسته برای جلوگیری از مهاجرت فکر و سرمایه شهر به وجود آورد. ارزش آفرینی و ایجاد ثروت روز افزون را عینیت بخشید.

برچسب ها

مطالب مشابه

دیدگاهتان را بنویسید